Band Conservació Terrenys Urbans

La Llei 5/2014 de 25 de Juliol, de la Generalitat Valenciana sobre Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge indica que els propietaris de terrenys i demes inmobles deuen mantindre-los en condicions de seguretat, salubritat, accesibilitat i habitabilitat, ejecutant les obres necessàries per a mantindre eixes condicions o reposarles si s'hagueren deteriorat.

 

Des de l'ajuntament es fa saber que, seguint aquestes indicacions, es comunica als propietaris de solars i demes terrenys urbans que es troben plens de males herbes, fem i escombreries han d'adoptar les mesures necessàries per la seua netejar i així evitar riscos d'incendi o salubritat.

 

L'incumpliment d'aquesta obligació faculta l'ajuntament a donar ordres d'execució concretes per a la seua neteja. Si passat el termini establit no s'ha produït cap actuació al terreny,  l'ajuntament s'encarregarà de la seua neteja. Els costos se li carregaran al seu propietari a més de la corresponent multa.