Calendari del Contribuent

 

Anualment s'aprova el calendari de cobrament dels tributs que l'Ajuntament té potestat d'exigir. Són les dates en què s'han de pagar els tributs. Segons quins siguen els terminis de pagament i notificació, els tributs poden ser de pagament periòdic i no periòdic.

Els tributs periòdics (IBI, Vados, Vehicles, Activitats Econòmiques) tenen establert un període de pagament voluntari segons el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquests tributs no requereixen notificació individual. Per la seua banda les liquidacions dels tributs no periòdics es notifiquen individualment i s'han de pagar en les dates que s'assenyalen en la mateixa notificació.

El dia de atenció al públic i cobrament de tributs periòdics al propi ajuntament son els dimecres  de 10 a 13h. durant els periodes de pagament voluntari (Excepte Agost).

Deixem disponible en descàrrega els últims calendaris aprobats on tambe s'indiquen altres vies de fer efectius els pagaments.

Descàrregues